hội thảo diễn đàn nghiên cứu giao thông vận tải Việt Nam

Hội thảo diễn đàn nghiên cứu giao thông vận tải Việt Nam 2020

Ngày 15/10/2020 tại Tường Đại học Giao thông vận tải, diễn đàn nghiên cứu giao thông vận tải Việt Nam (Transportation studies forum of Vietnam – TSFV) đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2020 và hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý điều hành giao thông”.