Đề tài nghiên cứu về PlauMai Eco đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên của trường đại học giao thông vận tải năm học 2019 – 2020

Sáng nay, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMai Eco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện giao thông vận tải” của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Tuấn Kiệt lớp Kỹ thuật môi trường giao thông đã đạt giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên của trường đại học Giao Thông Vận Tải năm học 2019 – 2020 và được Hiệu trưởng trường đại học giao thông vận tải trao chứng nhận và bằng khen.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMai Eco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải

Giảng viên hướng dẫn: Ngô Quang Dự

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Tuấn Kiệt – Kỹ thuật môi trường giao thông 1 58
Nguyễn Văn Tú – Kỹ thuật môi trường giao thông 1 58

Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường khi phương tiện sử dụng chất xúc tác PlauMai Eco

Tóm tắt nội dung: -Tổng quan về chất xúc tác tiếc kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. – Thực nghiệm đánh giá mức độ tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường khi xử dụng chất xúc tác.

Kết quả dự kiến: – Kết quả thực nghiệm về tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường khi sử dụng chất xúc tác PlauMai Eco.

Chi tiết đề tài :